PROJECT DETAIL

โครงการโตด้า พีวีซี เลเธอร์
ประเภทอาคารอาคาร ค ส ล. 3 ชั้น, อาคาร ค ส ล. 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง27766 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
มูลค่างานก่อสร้าง64,000,000.00 บาท
เจ้าของโครงการบริษัท โตด้า พีวีซี เลเธอร์ จำกัด