PROJECT DETAIL

โครงการ: ก่อสร้างอาคารพาณิชยกรรม สูง 2 ชั้น (Starbucks)

ประเภทอาคาร: อาคารพาณิชยกรรม สูง 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง: โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขมวิท 11

มูลค่างานก่อสร้าง: 5,885,0000.00

เจ้าของโครงการ: บริษัท ชวริน จำกัด