PROJECT DETAIL

โครงการ: โรงงาน ซีเกท เทคโนโลยี

ประเภทอาคาร: โรงงาน ขนาด 72×350 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง: ปทุมธานี

มูลค่างานก่อสร้าง: 82,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท โชคชัย อินเตอร์เนชันแนล จำกัด