PROJECT DETAIL

โครงการ: โครงการ โรงผลิตยางผึ่งแห้ง/รมควัน 70 โรง

ประเภทอาคาร: โรงงานขนาด 20×30 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง: 5 จังหวัดภาคใต้

มูลค่างานก่อสร้าง: 182,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ: สำนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง