PROJECT DETAIL

โครงการ: โรงงานนาซ่าเม็ททัล และ โรงงานแปซิฟิคสเปเชียลสตีล

ประเภทอาคาร: อาคารสำนักงาน โรงงาน

สถานที่ก่อสร้าง: นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สมุทรสาคร

มูลค่างานก่อสร้าง: 46,800,000 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท นาซ่าเม็ททัล จำกัด และ บริษัท แปซิฟิคสเปเชียลสตีล จำกัด