PROJECT DETAIL

โครงการ: อาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น

ประเภทอาคาร: อาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง: คลองตัน กรุงเทพฯ

มูลค่างานก่อสร้าง: 10,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ: คุณสุมิตร ชาญเมธี