PROJECT DETAIL

โครงการ: อาคารสำนักงานพาณิชยกรรม

ประเภทอาคาร: อาคารสำนักงาน 4 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง: แบริ่ง 64/1 กรุงเทพฯ

มูลค่างานก่อสร้าง: 14,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ: คุณกวี จารุกุลวนิช