PROJECT DETAIL

โครงการงานปรับปรุงพื้นที่ MBK ชั้น 6 โซน D
ประเภทอาคารปรับปรุงพื่นที่สถาปัตยกรรม
สถานที่ก่อสร้างภายในอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
มูลค่างานก่อสร้าง28,000,000 บาท
เจ้าของโครงการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)