PROJECT DETAIL

โครงการ: โรงพยาบาล ราษฏร์ยินดี

ประเภทอาคาร: โรงพยาบาล 7 ชั้น 100 เตียง

สถานที่ก่อสร้าง: อ. เมือง กระบี่

มูลค่างานก่อสร้าง: 50,000,000 บาท

เจ้าของโครงการ: บริษัท รพ. ทักษิณ จำกัด