PROJECT DETAIL

โครงการ: มาบุญครอง เซ็นเตอร์

ประเภทอาคาร: ตกแต่งภายใน ชั้น 5, 6 และ 7

สถานที่ก่อสร้าง: เขตปทุมวัน กรุงเทพ

มูลค่างานก่อสร้าง: –

เจ้าของโครงการ: มาบุญครอง เซ็นเตอร์