Billionaireconstruction

Renovate MBK 6flr Zone D

Renovate MBK 5flr Zone D

โครงการ :งานปรับปรุงพื้นที่ MBK ชั้น 6 โซน D
ประเภทอาคาร :ปรับปรุงพื่นที่สถาปัตยกรรม
สถานที่ก่อสร้าง :ภายในอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
มูลค่างานก่อสร้าง :28,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ :บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
  • English ไทย