Billionaireconstruction

PEN-K WAREHOUSE EXTENSION

PEN-K WAREHOUSE EXTENSION

โครงการ :PEN-K WAREHOUSE EXTENSION
ประเภทงาน :ขยายอาคารคลังสินค้า คสล.และโครงเหล็ก
เพิ่มชั้นอาคารสำนักงานชั้น 4
สถานที่ก่อสร้าง :ซอย 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
มูลค่างานก่อสร้าง :22,300,000 บาท
เจ้าของโครงการ :บริษัท เพ็นเค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
  • English ไทย