Billionaireconstruction

TODA PVC LEATHER

TODA PVC LEATHER

โครงการ :โตด้า พีวีซี เลเธอร์
ประเภทอาคาร :อาคาร ค ส ล. 3 ชั้น, อาคาร ค ส ล. 2 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง :27766 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
มูลค่างานก่อสร้าง :64,000,000.00 บาท
เจ้าของโครงการ :บริษัท โตด้า พีวีซี เลเธอร์ จำกัด
  • English ไทย