Billionaireconstruction

PN Marine

PN Marine

โครงการ :หอพัก พีเอ็น มารีน
ประเภทอาคาร :อาคาร ค.ส.ล หอพัก 3 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง :ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
มูลค่างานก่อสร้าง :17,000,000 บาท
เจ้าของโครงการ :คุณ พงษ์ศักดิ์ ถาวรทวีวงษ์
  • English ไทย